دریافت ۱۰ MB وی گفت: زندگی فقیرانه نداشتیم ولی در حد یک کارمند ساده آموزش و پرورش بود،ایشان به خانواده سخت نمی گرفتند ولی خودشان زندگی ساده را دوست داشتند. ۲۶۴ ۲۵۶

وی گفت: زندگی فقیرانه نداشتیم ولی در حد یک کارمند ساده آموزش و پرورش بود،ایشان به خانواده سخت نمی گرفتند ولی خودشان زندگی ساده را دوست داشتند.

۲۶۴ ۲۵۶