دریافت ۶ MB  زمین را مجانی و یا با قیمت کم در اختیار مردم قرار میدهیم. بانک ها در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند تا بتوانیم از بحث مشکل مسکن عبور کنیم. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان ۲۶۵ ۲۵۶

 زمین را مجانی و یا با قیمت کم در اختیار مردم قرار میدهیم. بانک ها در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند تا بتوانیم از بحث مشکل مسکن عبور کنیم. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

۲۶۵ ۲۵۶